Zoeken
stuur door naar een bekende

Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen elk kind immers graag uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Het uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Vroeger moest u als ouders zelf op zoek naar een geschikte school. maar vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek aan te bieden: op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het ( voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Niet iedere school zal alle typen ondersteuning willen of kunnen bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen echter wel een dekkend aanbod van ondersteuning bieden. Basisschool de Regenboog biedt bv. extra ondersteuning aan anderstaligen, slechtziende leerlingen en meer presteerders.

Wat betekent dit concreet voor u als ouders?

Volgt uw kind speciaal onderwijs? De plek wordt dan behouden tot uiterlijk 1 augustus 2016( zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.

Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school? Vanaf 1 augustus  2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Wanneer uw kind al op school zit: kijk in de Schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga in gesprek met de leerkracht van uw kind. U kunt voor een gesprek ook altijd terecht bij de directeur van de school, mevr. P. Kramer-Bakker, of de Intern Begeleider van de school, dhr. T. Leistra telefoon 0527-686904

Bij een nieuwe aanmelding: u kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van te voren aan( jaarlijks vindt in januari de centrale aanmelding plaats en is er ook "open huis"). Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Belangrijk is om in gesprek te gaan met de school van uw kind over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen.

Meer informatie:
www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl