Informatie

De geschiedenis van de school 
Al  meer dan 70 jaar wordt er op de plaats aan de Boterbloemstraat/Lange Riet onderwijs gegeven aan kinderen. De school is al in 1931 opgericht maar werd pas in 1951 een zelfstandige school. De naam Rehoboth betekent “ruimte”: God heeft ons deze plek en ruimte gegeven om onderwijs aan onze kinderen te geven, het past ons om hier ook op een verantwoorde en zorgzame wijze mee om te gaan.  
In 1986 is het huidige gebouw in gebruik genomen. Op 20 april 2001 hebben we het 50-jarig jubileum van de school gevierd.  In september 2011 is de naam Rehoboth verdwenen en kwam de Regenboog ervoor in de plaats.  

 Onze visie, missie en kernwaarden

Visie- hier staan wij voor: 
“De Regenboog biedt, vanuit Gods woord, ruimte aan eigenheid. We dragen samen met ouders de verantwoordelijkheid om het beste uit onze leerlingen te halen. Met alles wat we doen streven we na dat onze leerlingen een zelfstandige, positief kritische houding aanleren om in de samenleving optimaal te kunnen functioneren”. 

Missie- dit dragen wij uit:  
“Je mag zijn wie je bent en samen bouwen we aan je talent!’  

 Als team en leerlingen van De Regenboog hebben wij oog voor de ander, laten wij eenieder in zijn waarde en zijn we op een open en positieve manier betrokken bij elkaar; dat maakt ons samen sterk en uniek.  

Onze kernwaarden zijn: 

Samen -leerling, leerkracht en ouders 

Vertrouwen -in de mogelijkheden van kinderen 

Doelgericht -eigenaar van het eigen leerproces 
Veilige school -ik kan het, ik kan het samen, ik kan het zelf 

Levensbeschouwelijke identiteit 

De Regenboog is een protestants-christelijke basisschool. We leven en werken vanuit het geloof dat ieder mens een uniek schepsel van God is. Vanuit ons geloof geven we richting en inhoud aan ons onderwijs.  
We vertellen de kinderen van Gods grote daden en zijn genade en maken hen vertrouwd met de verhalen uit de Bijbel. We beleven ons geloof door samen met de leerlingen in gesprek te gaan en we vertellen hen over Gods liefde en genade.  
De Bijbel is voor ons de leidraad van waaruit wij onze identiteit vormgeven. In ons dagelijks handelen is dit merkbaar. Het vertellen van Bijbelverhalen is een belangrijk middel om zowel de kennis van de Bijbel als de geloofsbeleving te ontwikkelen. In de hoogste groepen behandelen we ook de kernpunten van kerkgeschiedenis en de christelijke traditie. Tussen leerkrachten en leerlingen ontstaan vaak spontane gesprekken over het geloof. 

We kennen een open aannamebeleid en daarom is iedereen, ongeacht achtergrond en cultuur, welkom bij ons op school. We hebben respect voor andere geloofsovertuigingen en opvattingen en deze worden, in de hogere groepen, ook met leerlingen besproken, zodat zij kennismaken met de verschillen in de maatschappij.  
Dit is onderdeel van burgerschapsvorming.  We vragen van ouders en kinderen dat zij onze identiteit respecteren en meedoen met alle activiteiten en vieringen die wij als school, vanuit onze identiteit, organiseren. 

De kerstviering is binnen onze gemeenschap een belangrijk en bijzonder moment. Daarom organiseren wij normaal gesproken ieder jaar voor en met de leerlingen een kerstbijeenkomst waarbij ouders, grootouders en andere belangstellenden uitgenodigd worden.  
De Kerstviering wordt dit jaar op woensdag 20 december in de school gehouden, vanaf 18.00 uur.  De Paasviering wordt in de eigen groep gehouden.

Pedagogische identiteit 

We voeden onze leerlingen op om goed te kunnen functioneren binnen onze samenleving. Daarvoor zijn uiteraard vaardigheden zoals lezen en rekenen onmisbaar, maar dat is niet genoeg. Sociale vaardigheden zijn ook belangrijk om te slagen in de maatschappij.  

Op onze school: 

-hebben kinderen een stem en worden ze gehoord 

-worden kinderen medeverantwoordelijk gemaakt voor het leef- en werkklimaat in de  

 klas en de school 

-krijgen kinderen eigen taken en verantwoordelijkheden 

-leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan 

-leren kinderen om ruzie en meningsverschil op een goede manier op te lossen 

Onderwijskundige identiteit 

We zien het onderwijs als het proces van kennisoverdracht aan kinderen, het bieden van ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. We bieden onze leerlingen een rijke leeromgeving. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stemmen ons onderwijsaanbod hier zoveel mogelijk op af.  
We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij we aan de verschillen tussen leerlingen tegemoetkomen door adaptief en handelingsgericht te werken. Handelingsgericht werken houdt in dat de groep onderverdeeld wordt in drie subgroepen: de instructie afhankelijke groep, de instructie gevoelige groep, en de instructie onafhankelijke groep. Dit wordt in een groepsplan beschreven.  We werken met groepsplannen (vanaf groep 3) voor lezen, rekenen en spelling.   

De leerkracht maakt het verschil!  
We staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin we werken aan: competentie (ik kan het), relatie (ik kan het samen) en autonomie (ik kan het zelf).  
We vertrouwen op de mogelijkheden die ieder kind in zich draagt. 
Dat is de basis van waaruit het omgaan met verschillen wordt georganiseerd. Hierin kennen we onze mogelijkheden maar ook onze beperkingen: een leerkracht kan in een jaargroep drie niveaus tot hun recht laten komen, op basis van de beschikbare tijd en menskracht. 

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Kinderen moeten wel leren om deze vrijheid te hanteren.  
Onze school biedt vrijheid in gebondenheid door het scheppen van duidelijke kaders en regels die structuur, rust en veiligheid waarborgen.  

In ons dagelijks onderwijs zijn er momenten waarop zelfstandig wordt gewerkt met een dag- of weektaak. Ook hierin ervaart de leerling vrijheid en verantwoordelijkheid voor de gestelde taak. Door te werken met databorden in de groep worden de doelen en de vooruitgang van de resultaten duidelijk voor de leerlingen en de ouders.  
Door zelf doelen te stellen en doelgericht te werken, worden leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces en dit beïnvloedt op een positieve manier de resultaten. We stimuleren en motiveren leerlingen om problemen en vraagstukken samen met anderen op te lossen zodat ze van en met elkaar leren. We werken volgens het gedachtengoed van Jay Marino, om ons onderwijs continu te verbeteren. Binnen de groepen werken we met databorden waarop de verbinding terug te vinden is met het groepsplan. Hierop staan de missie, afspraken en doelen van de groep. Aan het begin van het schooljaar voeren we kind en oudergesprekken: de leerling kan dan aan ouders uitleggen aan welke doelen hij/zij de komende tijd zal gaan werken en tevens vindt afstemming voor het nieuwe schooljaar plaats tussen leerling, leerkracht en ouders. Alle leerlingen krijgen ook hun eigen portfolio en voeren zelf (in februari) het gesprek met ouders over hun persoonlijke doelen en vorderingen. Dit wordt van tevoren met de leerkracht geoefend. De leerlingen van groep 1 doen hier nog niet aan mee. De leerkracht voert het gesprek met de ouders van groep 1.