Zoeken
stuur door naar een bekende

Visie ouderbetrokkenheid

Als school willen wij graag in openheid en met duidelijkheid samenwerken met ouders/verzorgers ter bevordering van de ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen, onze leerlingen. We weten dat de ontwikkeling van een kind vooruit gaat wanneer er goede afstemming en samenwerking is tussen ouders en school. Zo komen we tot een volwaardig partnerschap.
We werken vanuit de standaarden van de PTA( Parent Teacher association)


1. Alle gezinnen zijn welkom op onze school
2. We communiceren helder en effectief
3. We ondersteunen als leerkracht en ouder de leerling zodat de leerresultaten verbeteren
4. We komen op voor ieder kind
5. Er is gelijkwaardigheid in besluitvorming
6. We werken als school en ouders nauw samen met de omgeving

Onze missie:

"je mag zijn wie je bent en samen bouwen we aan je talent""

geldt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. We willen de talenten en mogelijkheden van iedereen optimaal benutten en samen een lerende organisatie vormen. Daarom vindt binnen de school collegiale consultatie plaats. Dit betekent dat collega's elkaars lessen observeren om van en met elkaar te leren. Tevens zijn we opleidingsschool en begeleiden we stagiaires, invalleerkrachten  en nieuwe startende collega's.

We hebben binnen de school een leerlingenraad, met leerlingen uit groep 6, 7 en 8.  Dit is een plek waar leerlingen en directie nadenken over de ambities van de school: wat vinden de leerlingen belangrijk? Tevens worden hier zaken besproken die uit de groepsvergaderingen van de verschillende groepen naar voren komen.

Alle leerlingen en ouders zijn welkom op de Regenboog. Er is van beide kanten respect en waardering voor elkaar. Ook is er respect voor de religieuze en culturele achtergrond van iedereen. De schoolregels zijn omgangsvormen volgens onze christelijke normen en waarden en gelden voor iedereen: leerlingen, leerkrachten en ouders.

We investeren in de relatie met ouders d.m.v. kennismakingsgesprekken en portfolio gesprekken. Tijdens de kennismakingsgesprekken vindt afstemming plaats tussen leerling, leerkracht en ouders. Tevens vertellen de leerlingen aan welke persoonlijke doelen zij dit schooljaar willen gaan werken. Tijdens het portfolio gesprek wordt de voortgang van de doelen besproken. Bij beide gesprekken zijn ook de leerlingen aanwezig. Groep 1 doet hier, vanwege de leeftijd, nog niet aan mee. Deze leerlingen worden middels kind gesprekken wel voorbereid op deze gesprekken.

Tijdens ouderavonden worden belangrijke thema's besproken. Denk hierbij aan seksule vorming en het omgaan met sociale media.

We organiseren ouderbezoeken in de klas: ouders kunnen meekijken en meewerken tijdens een les in de groep. Per maand is een andere groep aan de beurt.

Ook organiseren we koffieochtenden, waar een bepaald thema centraal staat. Dit schooljaar is het centrale thema: het belang van (voor)lezen.

We werken met Klasbord: elke klas een eigen besloten groep. Hierin wordt belangrijke informatie gedeeld maar ook leuke voorvallen in de groep, evt. foto's en filmpjes en het huiswerk van de leerlingen voor de nieuwe week. We geven daarnaast ook maandelijks een nieuwsbrief uit, via de mail. Ouders die geen computer hebben krijgen hiervan een papieren versie

Via de website worden ouders geinformeerd over nieuws en actuele zaken. De schoolgids en het jaarverslag staan ook op de website. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de ouders een informatieboekje per klas en de verkorte schoolgids (op papier.)

In de klas hanteren we ook de zgn Gouden Regels: denk hierbij aan ëlkaar bij de naam noemen", "iemand aankijken als je tegen hem/haar praat" enz.