Zoeken
stuur door naar een bekende

Verzekeringen

Verzekeringen:

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
 leerlingen, personeel, vrijwilligers)verzekerd.De verzekering geeft recht op een (beperkte)uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt( bv. door eigen risico). Materiele schade(bril of fiets kapot)valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn(bestuursleden, personeel,vrijwilligers)dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Let wel op het volgende:

1. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren of buitenschoolse activiteiten plaatsvindt. De schedevergoedingsplicht is er pas wanneer sprake is van een verwijtbare fout. Voorbeeld: tijdens de gymnastieles komt een bal tegen een bril. Deze schade komt niet door een verwijtbare fout en valt dus niet onder de aansprakelijkheid van de school( en wordt dus ook niet vergoed)

2. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen

Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten!